ážený zákazník, Váš prehladač Internet Explorer nepodporuje technológie, ktoré využívá náš e-shop. Pre správnu funkčnosť stránky používajte aktuálnejšie prehliadače (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

VOP

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Mikrochem Trade pre klasický predaj, predaj cez Objednávkový systém a na objednávanie podľa rámcových zmlúv (ďalej aj „VOP“ alebo „Všeobecné obchodného podmienky".

 

I. Úvodné ustanovenie

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti   Mikrochem Trade, spol. s r.o., adresa: Za dráhou 33, 902 01  Pezinok, Slovakia, IČO: 35 948 655, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 37064/B (ďalej len „Mikrochem Trade“) pri uzatváraní kúpnych, rámcových zmlúv klasickým predajom ako aj prostredníctvom internetu, cez Objednávkový systém umiestnený na internetovej stránke   http://www.eshop.mikrochem.com.

 

II. Vysvetlenie pojmov

 1. Klasický predaj  je predaj bchod spoločnosti Mikrochem Trade umiestnený na internetovej stránke  http://www.eshop.mikrochem.com  umožňujúci nakupovanie tovaru registrovaným užívateľom ponúkaného firmou Mikrochem Trade na uvedenej stránke.
 2. Kupujúci -  Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar a uzavrieť s Mikrochem Trade kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného klasicky alebo cez Objednávkový systém, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a zaslala záväznú objednávku v písomnej forme, resp. cez Objednávkový systém odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti Mikrochem Trade. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.
 3. Registrovaný užívateľ –  Kupujúci (podnikateľský subjekt) registrovaný v informačnom systéme Mikrochem Trade.
 4. Oprávnená osoba.  Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie objednávať tovar resp. uzatvárať kúpne zmluvy a prevziať tovar v mene a na účet kupujúceho.
 5. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci identifikačné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru do miesta dodania.
 6. Aktuálna ponuka tovaru a ceny. Aktuálna ponuka tovaru a ceny je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke  http://www.eshop.mikrochem.com, ktorá obsahuje popis produktu-názov a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke   http://www.eshop.mikrochem.com. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou Aktuálnej ponuky tovaru a ceny sa táto zmena nevzťahuje. Registrovaný užívateľ má nastavené vlastné ceny produktov, ktoré si dohodol s niektorým z obchodných zástupcov firmy Mikrochem Trade. Pre klasický predaj platia ceny uverejnené v cenníku, resp. na základe individuálnej cenovej ponuky.
 7. Registrácia.  Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia je nevyhnutnou podmienkou využívania Objednávkový systému, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované firmou Mikrochem Trade (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách).
 8. Kúpna zmluva  je zmluva, ktorá je uzatvorená podľa čl. III, ods. 1. alebo 2. týchto VOP. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do jej splnenia.
 9. Spotrebiteľ– fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy (KZ) prostredníctvom Objednávkového systému, kúpna zmluva 

1.  K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Mikrochem Trade dodá kupujúcemu objednaný tovar, dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a jej prijatie spoločnosťou Mikrochem Trade. V prípade odmietnutia, resp. neakceptovania návrhu kúpnej zmluvy zo strany Mikrochem Trade, bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný. Potvrdenie prijatia návrhu kúpnej zmluvy, prípadne informáciu o dodacom termíne sa posiela zákazníkovi len ak o to požiada v návrhu kúpnej zmluvy, v objednávke. Mikrochem Trade nie je povinný akceptovať návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy.

2.  K uzatvoreniu kúpnej zmluvy v prípade predaja cez Objednávkový systém, na základe ktorej spoločnosť Mikrochem Trade dodá kupujúcemu objednaný tovar, dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a jeho prijatím zo strany Mikrochem Trade. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná spoločnosti Mikrochem Trade vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke   http://www.eshop.mikrochem.com  a jeho odoslaním cez Objednávkový systém. Prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Mikrochem Trade je potvrdzujúci mail adresovaný zákazníkovi o prijatí objednávky do systému spoločnosti Mikrochem Trade. Mikrochem Trade nie je povinný akceptovať návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. 

3.  Prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Mikrochem Trade adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Mikrochem Trade potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti Mikrochem Trade neznamenajú prijatie návrhu.

4.  Návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy v prípade predaja cez Objednávkový systém zaniká odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany Mikrochem Trade alebo ak nedôjde k potvrdeniu návrhu kupujúceho do 7 pracovných dní. 

5.  Formulár elektronickej objednávky okrem iného obsahuje:

      a. vyhlásenie kupujúceho, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami pre nákup cez Objednávkový systém, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí a zaväzuje s ich dodržiavať;

      b. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy;

      c. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre interné účely spoločnosti Mikrochem Trade, a v prípade, ak kupujúci uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP;   

     d. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. 

6.  Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Mikrochem Trade dodať kupujúcemu tovar spôsobom dohodnutým v objednávke a zároveň záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar, v prípade objednania prepravy tovaru na miesto určenia má kupujúci tiež záväzok prevziať tovar v mieste dodania v dohodnutom čase. 

7.  Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti Mikrochem Trade. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť Mikrochem Trade povinná prijať.

8.  Spoločnosť Mikrochem Trade si vyhradzuje právo neuzavrieť kúpnu zmluvu cez Objednávkový systém s kupujúcim pri určitých špecifických produktoch. V takomto prípade bude kupujúci vyzvaný, aby si v prípade záujmu objednal tovar cez klasický predaj formou písomnej záväznej objednávky cez predajcov spoločnosti Mikrochem Trade.

 

IV. Kúpna cena tovaru a platobné a dodacie podmienky 

1. Aktuálna cena tovaru pri kúpe cez Objednávkový systém je zverejnená na internetovej stránke  http://www.eshop.mikrochem.com. Zmeny aktuálnej ceny tovaru sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.objednavkovy_system.mikrochem.com. V prípade Klasického predaja je aktuálna cena určená podľa všeobecného cenníka alebo na základe individuálneho cenníka.

2. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ceny tovaru sa táto zmena nevzťahuje. 

3. Registrovaný užívateľ Objednávkového systému  má nastavené vlastné ceny produktov, ktoré si dohodol individuálne s obchodným zástupcom firmy Mikrochem Trade (vrátane verejných súťaží).

4. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

5. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Mikrochem Trade do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

6. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

7. Po uzavretí Kúpnej zmluvy pri Klasickom predaji a pri predaji cez Objednávkový systém sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti Mikrochem Trade, a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je predávajúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

    a. platba v hotovosti cez registračnú pokladňu pri prevzatí tovaru priamo Mikrochem Trade;

    b. dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru dopraveného prostredníctvom pošty alebo kuriéra;

    c. platba na faktúru, resp. predfaktúru pred dodaním tovaru;

    d. platba cez registračnú pokladňu priamo šoférovi Mikrochem Trade.

8. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Mikrochem Trade uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi či prijatím platby do registračnej pokladnice. Pri platbe na účet spoločnosti Mikrochem Trade sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke, čím sa platba nepovažuje za uhradenú.

 

V. Spôsob prepravy

Spôsob prepravy tovaru je realizovaný vlastným rozvozom spoločnosti Mikrochem Trade, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ceny za tento spôsob prepravy sú uvedené v bode VI. Ceny za prepravu, odsek 1.

 

VI.  Cena za prepravu – ceny sú uvedené bez DPH!

1. Pri objednávke nad 100€ (bez DPH a ceny vratného obalu) sa dopravné náklady neúčtujú

2. V prípade kusovej objednávky neprevyšujúcej 100€ bez DPH a bez vratných obalov, účtujú sa jednorázovo prepravné náklady 10€, v rámci rozvozu firmy Mikrochem Trade

3. V prípade veľkoobjemovej (nad 500 kg) alebo urgentnej dodávky tovaru, účtujú sa jednorázovo prepravné náklady v cene 0,75€/km, v rámci rozvozu firmy Mikrochem Trade

4. Po dohode s kupujúcim jetovar zasielaný poštou alebo kuriérskou spoločnosťou podľa aktuálnych taríf (ADR tovar a sklo je zasielané výhradne kuriérskymi spoločnosťami, ktoré na to majú oprávnenie)

 

VII.  Dodacie podmienky, doba dodania a preberanie zásielky

1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Mikrochem Trade povinná dodať kupujúcemu tovar je v závislosti od druhu tovaru a jednostranne ju určuje Mikrochem Trade.S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty.

2. Ak je  tovar vyrobený špeciálne na zákazku, prípadne tovar podlieha určitým obmedzeniam, napríklad tovary s krátkou dobou expirácie, dohodne sa dodací termín individuálne so zákazníkom.

3.  V prípade, že je tovar na sklade, zaväzuje sa spoločnosť Mikrochem Trade dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní od potvrdenia objednávky bez ohľadu na spôsob prepravy.Pri predaji cez Objednávkový systém bude kupujúci informovaný o ne/dostupnosti tovaru skladom po potvrdení objednávky spoločnosťou Mikrochem Trade, resp. na písomný dotaz kupujúceho.

4. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti Mikrochem Trade začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Mikrochem Trade za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

6. Záväzok spoločnosti Mikrochem Trade dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu s každou dodávkou dodací list, ktorý kupujúci/oprávnená osoba potvrdí podpisom a pečiatkou kupujúceho ak ňou disponuje (podpis a čitateľne meno a ČOP). Spolu s dodacím listom dostane kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. 

7. Súčasťou dodávky chemických látok a prípravkov je atest o kvalite (ak je vyžadovaný), a pri prvej dodávke tovaru aj karta bezpečnostných údajov (KBÚ), ak nie je dohodnuté inak. 

8. Záväzok spoločnosti Mikrochem Trade dodať tovar sa považuje za splnený riadne a včas aj v prípade, ak spoločnosť Mikrochem Trade bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase a  kupujúci si tovar neprevzal. 

9. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti Mikrochem Trade späť, je spoločnosť Mikrochem Trade oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru, ako aj akékoľvek všetky náklady s tým spojené, vrátane skutočnej škody a ušlého zisku.

10. Spoločnosť Mikrochem Trade ďalej žiada kupujúceho, aby pri preberaní zásielky dbal na nasledujúce pokyny: Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, zničená alebo nekompletná, kupujúci je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať šoféra ešte pred potvrdením prepravného listu. Následné spísanie reklamačného protokolu, tak zaistí ľahšie riešenie prípadnej neskoršej reklamácie a minimalizuje vznik možných škôd. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

11. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru. 

 

VIII. Balenie tovaru a balné

1. Tovar bude dodaný vo vhodnom obale pre objednaný druh tovaru. Tento obal bude zároveň vhodný na prepravu, tak aby sa zabránilo jeho poškodeniu.

2. Obaly 1, 2, 5, 10 L sú nevratné a sú účtované v cene tovaru.

3. Ostatné obaly predávajúci zálohuje podľa nasledovného cenníka (€ bez DPH):

 

 1. 25L kanister HDPE ...............................................................................................9€
 2. 26L antistatický sud HDPE ..................................................................................45€
 3. 50L sud HDPE ....................................................................................................18€
 4. 200L pozinkovaný sud .........................................................................................50€
 5. 1000L kontajner IBC .........................................................................................166€

 

Všetky hore uvedené obaly sa dobropisujú v plnej výške ak ho kupujúci vráti predávajúcemu do 60 dní od jeho prevzatia.   Nesplnením tejto požiadavky sa obal stáva majetkom kupujúceho!

4. Vratné obaly sú prevzaté predávajúcim iba v prípade, že ich kupujúci vráti na vlastné náklady nepoškodené, zjavne neznečistené inou chemickou látkou, označené etiketou Mikrochem Trade, alebo inak označené Mikrochem Trade, a to na adresu Mikrochem Trade. 

5. Balné a manipulácia s obalmi sa neúčtuje.

 

IX. Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

Ustanovenia o odstúpení vzťahujúce sa ku Kupujúcemu ako spotrebiteľovi:

 1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim alebo ním poverenej osoby s výnimkou dopravcu a v prípade, že sa tovar dodáva na viac krát, do 14 dní odo dňa prevzatia kusu alebo časti tovaru Kupujúcim alebo ním poverenou osobou s výnimkou dopravcu, ktorý bol dodaný ako posledný a v prípade opakovaného dodania počas vymedzeného obdobia, keď Kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar.
 2. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP.
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ods. 1 tejto časti tohto článku.
 5. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby Kupujúcim uhradené v súvislosti s Kúpnou zmluvou od ktorej odstúpil (prípadne Kúpnymi zmluvami, ktoré sú s danou Kúpnou zmluvou prepojené), a to v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 6. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 7. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,

d. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u Kupujúceho a Kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, 

h. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

i. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Ustanovenia o odstúpení vzťahujúce sa ku Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom

 1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je možné iba z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku.
 2. Odstúpenie sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia, je Predávajúci povinný vrátiť uhradenú časť kúpnej ceny Kupujúcim Kupujúcemu až po vrátený tovaru, pričom si je z tejto sumy oprávnený odpočítať všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s odstúpením Predávajúceho.

 

X. Zodpovednosť za vady tovaru, reklamačný poriadok

1. Spoločnosť Mikrochem Trade zodpovedá za vady výrobku pri jeho prevzatí zákazníkom a za vady, ktoré sa na výrobku prejavia po jeho prevzatí – v záručnej dobe.

2. Pri vadách výrobku, ktoré kupujúci včas a riadne uplatní, má zákazník tieto práva:

a/ pri odstrániteľných vadách:

-na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady alebo na výmenu vadnej veci za bezvadnú; 

b/ pri neodstrániteľných vadách, ktoré bránia tomu, aby sa výrobok riadne užíval ako vec bez vady:

-na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy; rovnaké právo má zákazník aj v prípade, že sa na výrobku po oprave opakovane vyskytne tá istá vada alebo ak má výrobok viac rôznych vád; pri odstúpení od zmluvy má zákazník právo na vrátenie zaplatenej ceny;

c/ pri neodstrániteľných vadách, ktoré nebránia tomu, aby sa výrobok užíval riadne ako vec bez vady:

-na primeranú zľavu z ceny výrobku podľa charakteru a závažnosti vady;

3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od Mikrochem Trade. Zodpovednosť za vady tovaru sa v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje reklamácie spotrebiteľa v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z. z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi. Kupujúci odoslaním objednávky Mikrochem Trade potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

4. Záručná doba na tovar pre Kupujúceho ako spotrebiteľa je 24 mesiacov, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

5. Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť Mikrochem Trade originál daňového, resp. účtovného dokladu a originál záručného listu, pričom predávajúci nie je povinný prebrať reklamovaný tovar, ak je znečistený alebo ak vykazuje znaky používania iným ako obvyklým spôsobom. Reklamáciu uplatňuje kupujúci na adrese Mikrochem Trade, spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Mikrochem Trade dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

6. Mikrochem Trade pri reklamácii, túto po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

7. O výsledku vybavenia reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom alebo prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol.

 

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  SPOLOČNOSTI MIKROCHEM TRADE PRE VOP 

1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1. februára 2021.

2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke  www.mikrochem.com   http://www.eshop.mikrochem.com  Mikrochem Trade je oprávnené kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto VOP. Nové znenie VOP je účinné 30. dňom od ich zverejnenia na stránke  www.mikrochem.com  a   http://www.eshop.mikrochem.com  ak iný termín, resp. dátum nie je uvedený v novom znení VOP. 

3. Právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP a príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka. 

4. Kúpna zmluva, objednávky, obeh tovaru a aj tieto VOP majú účinnosť na teritóriu SR. V prípade exportu tovaru kupujúcim do zahraničia je tento povinný to oznámiť predávajúcemu.

5. Listiny zasielané v súvislosti s Kúpnou zmluvou sú doručené okamihom ich prevzatia adresátom, v prípade odmietnutia prevziať sa považujú za doručené okamihom odmietnutia prevzatia, v ostatných prípadoch, napr. neprevzatie v odbernej lehote, adresát neznámy a pod., sa listiny považujú za doručené okamihom ich vrátenia odosielateľovi.

Podpisom KZ alebo vystavením objednávky kupujúci berie na vedomie tieto všeobecné obchodné podmienky pre klasický predaj ako aj predaj cez Objednávkový systém.

 

V Pezinku, dňa 01. február 2021