ážený zákazník, Váš prehladač Internet Explorer nepodporuje technológie, ktoré využívá náš e-shop. Pre správnu funkčnosť stránky používajte aktuálnejšie prehliadače (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

GDPR

Vyhlásenie o ochrane údajov

Účelom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je poskytnúť vám informácie o tom, ako spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. získavajú a spracúvajú vaše osobné údaje počas vášho používania týchto internetových stránok, vrátane prípadných údajov, ktoré poskytnete prostredníctvom týchto internetových stránok.

 

I. Všeobecne k spracúvaniu údajov

1. Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame a používame v zásade len vtedy, keď je to potrebné na zabezpečenie funkčnej webovej stránky, ako aj na poskytovanie obsahu a služieb ponúkaných na webovej stránke. K získavaniu a používaniu Vašich osobných údajov dochádza pravidelne iba na základe Vášho súhlasu. Výnimka platí v prípadoch, keď je spracúvanie údajov povolené v zákonných predpisoch.

2. Právny základ pre spracúvanie údajov

K spracovaniu Vašich osobných údajov dochádza na základe všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) a zákona o ochrane údajov (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ďalej len „Zákon“).

V prípade, že ste nám udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov na určité účely, ako právny základ pre spracúvanie osobných údajov slúži článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Majte prosím na vedomí, že odvolanie má účinky len do budúcnosti. Spracovania, ku ktorým došlo pred odvolaním, tým nie sú dotknuté.

K spracúvaniu osobných údajov v rámci plnenia zmlúv, ktorých ste zmluvnou stranou, alebo na účely vykonania predzmluvných opatrení na základe Vašej žiadosti, dochádza na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Účely spracovania údajov sa riadia podľa príslušných zmluvných podkladov a predmetu zmluvy.

Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podlieha naša spoločnosť, ako právny základ slúži článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Ak je spracúvanie potrebné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. alebo tretia strana (napr. na uplatnenie zákonných nárokov a obranu v prípade súdnych sporov, na zaručenie IT bezpečnosti, na predchádzanie trestnej činnosti, na účely opatrení zameraných na riadenie podnikateľskej činnosti a rozvoj služieb a produktov), pričom nad takýmito záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vás ako dotknutej osoby, ako právny základ pre spracúvanie slúži článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3. Vymazanie údajov a doba uchovávania 

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame dovtedy, pokiaľ je to potrebné na napĺňanie príslušných účelov. K uchovávaniu môže okrem toho dôjsť v prípadoch, keď tak stanovil európsky alebo národný zákonodarca v nariadeniach EÚ, zákonoch a iných predpisoch, ktorým podliehame ako prevádzkovateľ. Ak údaje nie sú viac potrebné alebo uplynula doba uchovávania stanovená v uvedených predpisoch, Vaše údaje budú na pravidelnej báze vymazané.

4. Prístup k osobným údajom v rámci spoločností a prostredníctvom tretích osôb

V rámci MIKROCHEMspol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. získavajú k Vašim údajom prístup tie miesta, ktoré ich potrebujú v rámci „Least Privilege“ (udelenie užívateľských oprávnení v najmenšom možnom rozsahu) a zásady „Need-to-Know“ (poznanie údajov len v prípade potreby). 

SpoločnostiMIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. bez vášho súhlasu nepredávajú ani nesprístupňujú vaše osobné údaje tretím stranám, s výnimkou nasledujúcich subjektov:
 

  • Pridružené spoločnosti a externí poskytovatelia služieb, ktorí zabezpečujú služby a informácie na našich stránkach vrátane online marketingu a inzercie a ktorí podporujú naše prevádzkové operácie. Od týchto strán vyžadujeme, aby s osobnými údajmi zaobchádzali v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.
  • Pridružené spoločnosti, ktoré ponúkajú a poskytujú informácie o súvisiacich produktoch a službách. Nezdieľame osobné údaje z krajín, ktoré vyžadujú súhlas, ak nebol vopred získaný súhlas so zdieľaním s pridruženými spoločnosťami. Od týchto strán vyžadujeme, aby s osobnými údajmi zaobchádzali v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.
  • Iná spoločnosť, ktorej predáme alebo na ňu prevedieme niektoré z našich skupín produktov alebo divízií. Sem patria aj služby poskytované prostredníctvom pridružených spoločností spoločnosti MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o.
  • Štátne kontrolné úrady podľa toho, ako to od spoločnosti MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. vyžadujú povinnosti alebo požiadavky vyplývajúce zo zákona.

V prípade, že spoločnosť MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. sa rozhodne reorganizovať svoje podnikanie alebo ukončiť ho prostredníctvom predaja, fúzie alebo akvizície, môžu byť osobné údaje o vás zdieľané s reálnymi alebo potenciálnymi nadobúdateľmi. Od všetkých reálnych alebo potenciálnych nadobúdateľov budeme požadovať, aby s týmito osobnými údajmi nakladali spôsobom, ktorý je v súlade s týmto vyhlásením.

Spoločnosti MIKROCHEMspol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. nikdy neodovzdájú vaše osobné údaje tretím stranám, ako sú napríklad marketéri, bez vášho výslovného súhlasu. Spoločnosti MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. neposkytnú žiadne osobné údaje stránkam, ktoré sa zameriavajú na vyhľadávanie osôb, verejným registrom, ani tzv. bielym stránkam.

5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

K prenosu údajov do krajín mimo EÚ/EHP (tzv. tretie krajiny) dôjde len vtedy, ak je to nevyhnutné alebo je to zákonnou požiadavkou, udelili ste nám na to súhlas, alebo v rámci spracúvania objednávky. Ak sa využijú poskytovatelia služieb v tretích krajinách, títo sú okrem písomných usmernení na základe dohody o štandardných zmluvných doložkách povinní dodržiavať úroveň ochrany údajov v Európe.

Zasielanie a ukladanie informácií v tretích krajinách

Spoločnosti MIKROCHEMspol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. môžu poskytnúť osobné údaje jednotlivca príjemcom v tretích krajinách po získaní súhlasu jednotlivca alebo inak v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Spoločnosti MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. môžu taktiež ukladať osobné údaje na „cloud“, čo môže znamenať, že budú uložené na serveroch, ktoré sa nachádzajú mimo EÚ. Ak spoločnosti MIKROCHEMspol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. potrebujú odovzdať vaše osobné údaje, prednostne odovzdajú vaše osobné údaje len v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a do a z krajín, ktoré podľa Európskej komisie zabezpečujú zodpovedajúcu ochranu. Viac informácií nájdete v publikácii Európskej komisie nazvanej „Rozhodnutie Komisie ohľadom dostatočnosti ochrany osobných údajov v tretích krajinách“. V ostatných prípadoch bude k odovzdávaniu dochádzať prednostne v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov so zavedením vhodných ochranných opatrení a za podmienky, že budú k dispozícii vymáhateľné práva dotknutých osôb a efektívne právne nápravné opatrenia pre dotknuté osoby alebo s využitím záväzných podnikových pravidiel. A nakoniec, ak nebude možná žiadna z týchto možností, prenosy údajov, ktoré musíme vykonať, budú prebiehať v súlade s ustanovením článku 49 nariadenia GDPR, napr. s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

6. IT bezpečnosť a odkazy na webové stránky tretích osôb

MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. uplatňujú technické a organizačné bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť Vaše údaje, ktoré spracúvame, pred náhodným alebo úmyselným zničením, manipuláciou alebo stratou, alebo proti prístupu zo strany neoprávnených osôb. Tieto bezpečnostné opatrenia sa neustále rozvíjajú v súlade s príslušnými novými technickými možnosťami.

Vždy však existuje určité riziko, že neoprávnená tretia strana naruší internetový prenos alebo nájde spôsob, ako prekonať naše bezpečnostné systémy. Preto vás vyzývame, aby ste pri prenose osobných údajov cez internet, najmä ak ide o finančné informácie, postupovali opatrne. 

Z tohto dôvodu, používaním stránky spoločnosti MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. súhlasíte a beriete na vedomie, že pri odosielaní informácií umožňujúcich vašu identifikáciu na webové stránky spoločnosti MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. neexistuje žiadna absolútna záruka bezpečnosti, aj keď MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. využíva mechanizmy na zabránenie neoprávnenému prístupu k týmto informáciám alebo ich zachytávaniu počas odosielania. V prípade výskytu nepravdepodobnej udalosti zachytávania alebo neoprávneného prístupu napriek nášmu úsiliu, spoločnosti MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. nebudú niesť zodpovednosť za takéto zachytávanie alebo neoprávnený prístup, ani za žiadne priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlých ziskov), ktoré zákazník alebo používateľ utrpí a to ani v prípade, že spoločnosti MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. predtým upozorňovali na možnosť vzniku takýchto škôd. Spoločnosti MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. neposkytujú žiadne výslovné ani implicitné záruky, že informácie od žiadneho zákazníka nebudú zachytávané alebo nedôjde k neoprávnenému prístupu k nim a neposkytujú žiadne implicitné záruky obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel. Každý zákazník sám zodpovedá za zachovanie dôvernosti svojho hesla.

Naše webové stránky môžu zahŕňať odkazy na webové stránky iných poskytovateľov. Naše upozornenia týkajúce sa ochrany údajov pre tieto webové stránky neplatia.

7. Povinnosť poskytnúť osobné údaje

V rámci uzatvárania zmluvy ste povinný poskytnúť tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzatvorenie, plnenie a ukončenie zmluvy a z toho vyplývajúcich povinností na plnenie alebo ktorých získanie je zákonnou povinnosťou MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. Bez týchto údajov nemôže dôjsť k uzatvoreniu žiadnej zmluvy zo strany MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. 

Pokiaľ Vám na tejto webovej stránke sprístupňujeme ponuky a služby, ktoré môžete dobrovoľne využiť, nemáte povinnosť poskytnúť nám Vaše údaje, avšak v prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov je možné, že nebudete môcť využívať naše ponuky a služby.

Na získanie veľkej časti informácií dostupných prostredníctvom stránok spoločnosti MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. sa nemusíte zaregistrovať v žiadnej službe alebo programe. Časť nášho obsahu je však dostupná len pre registrovaných alebo identifikovaných používateľov a ak chcete získať príslušnú službu, vyžaduje sa, aby ste si vytvorili profil alebo poskytli o sebe konkrétne informácie.

OBCHODNÉ KONTAKTY 

Spoločnosť MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. zhromažďuje osobné údaje, ktoré poskytnete na stránkach spoločnosti MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. napríklad pri nákupe produktu, vyjadrení súhlasu s posielaním marketingových produktov a informácií, kontaktovaní zákazníckych služieb alebo v odpovediach v dotazníkoch alebo prieskumoch spoločnosti MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. 

Keď obchodujeme s vami alebo so spoločnosťou, pre ktorú pracujete, získavame a používame vaše informácie nasledujúcim spôsobom. Ak nie je uvedené inak, vaše údaje sme získali od vás osobne, od vášho zamestnávateľa alebo z verejne dostupných zdrojov. Ďalej v tabuľke uvádzame popis všetkých spôsobov, akými používame vaše osobné údaje, a na aké právne základy sa pri tom spoliehame. Tiež zmieňujeme, ktoré naše oprávnené záujmy sú vhodné a v akých situáciách. Vezmite na vedomie, že môžeme spracúvať vaše osobné údaje z viac ako jedného zákonného dôvodu v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý vaše údaje používame. Obráťte sa na nás v prípade, že potrebujete podrobné informácie o konkrétnom právnom dôvode, na ktorý sa pri spracúvaní vašich osobných údajov spoliehame, ak je v nižšie uvedenej tabuľke uvedený viac ako jeden dôvod.

Účel/činnosť Typ údajov Právny základ pre spracúvanie vrátane oprávneného záujmu
Registrácia ako nový zákazník (a) krstné meno, priezvisko (b) obchodné kontaktné údaje, ako je napr. e-mail a obchodná adresa, telefónne číslo Plnenie zmluvy s vami
Spracovanie a dodanie vašej objednávky vrátane: (a) správy platieb, poplatkov a výkladov (b) inkasovania a vymáhania peňazí, ktoré sú nám dlžné (a) krstné meno, priezvisko (b) obchodné kontaktné údaje, ako je napr. e-mail a obchodná adresa, telefónne číslo, (c) financie, firemný bankový účet (d) transakcie (a) Plnenie zmluvy s vami (b) Nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (vymáhanie dlhov)
Správa nášho vzťahu s nami, čo bude zahŕňať: (a) informovanie o zmenách našich všeobecných podmienok alebo zásad ochrany osobných údajov (b) žiadosť o recenziu alebo vyplnenie prieskumu (a) krstné meno, priezvisko (b) obchodné kontaktné údaje, ako je napr. e-mail a obchodná adresa, telefónne číslo (a) Plnenie zmluvy s vami (b) Nevyhnutné na plnenie našej právnej povinnosti (c) Nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (priebežná aktualizácia našich záznamov a analýza toho, ako zákazníci používajú naše produkty/služby)
Umožnenie vašej účasti v losovaní, súťaží alebo vyplnenie prieskumu (a) krstné meno, priezvisko (b) obchodné kontaktné údaje, ako je napr. e-mail a obchodná adresa, telefónne číslo (a) Plnenie zmluvy s vami (b) Nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (analýza toho, ako zákazníci používajú naše produkty/služby, ich vývoj a zabezpečovanie rastu nášho podnikania)

UCHÁDZAČI 

Ak sa spojíte so spoločnosťou MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. ohľadom otvorených pracovných pozícií alebo v prípade žiadosti o zamestnanie bez uvedenia konkrétnej pozície, budeme vaše osobné údaje spracúvať takto: Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme spracúvať len na príslušné účely, t. j. na účely príslušnej pozície, na ktorú sa hlásite. Kategórie osobných údajov, ktoré uchovávame, uvidíte priamo v príslušnej žiadosti, kým nám ju odošlete. Získavanie a ukladanie osobných údajov uchádzačov je nevyhnutné na vykonávanie procesu výberu uchádzačov, ktorý iniciuje uchádzač, a na rozhodnutie ohľadom potenciálneho pracovného vzťahu. Spoločnosť MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o.. po dokončení procesu žiadosti o zamestnanie osobné údaje vymaže. Ak však existuje nejaká zákonná povinnosť uchovať tieto údaje, prístup k nim bude obmedzený.

8. Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Nepoužívame žiadne plnoautomatizované rozhodovanie v zmysle článku 22 GDPR. MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. v zásade nepoužívajú profilovanie. Ak ho v jednotlivých prípadoch uplatníme, budeme Vás o tom osobitne informovať, pokiaľ je to zákonnou požiadavkou, a prípadne získame Váš predchádzajúci súhlas.

9. Pramene Vašich osobných údajov

Používame údaje, ktoré sme získali od Vás samotných.

 

II. Postup pri spracúvaní údajov pri poskytovaní webovej stránky a pri vytváraní protokolových súborov 

Keď navštívite našu webovú stránku, naše webové servery získavajú a zhromaždia štandardne názov Vášho poskytovateľa internetového pripojenia, Vašu IP adresu, webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili, webové stránky, ktoré u nás navštívite, ako aj dátum a trvanie návštevy. Tieto údaje sa uložia v protokolových súboroch našich systémov. K použitiu IP adresy však dochádza v technicky nevyhnutnom rozsahu, pričom sa skráti a použije sa tak len anonymizovane, aby sa IP adresa nedala priradiť k určitému používateľovi. Údaje nebudú spojené s osobnými údajmi.

Právnym základom pre dočasné uchovávanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Dočasné uchovanie skrátenej IP adresy prostredníctvom našich systémov je technicky nevyhnutné, aby sa umožnilo spustenie webovej stránky na Vašom koncovom zariadení. K uchovávanie v protokolových súborov dochádza z dôvodu, aby sa zabezpečila funkčnosť webovej stránky. Vyhodnotenie údajov na marketingové účely sa v tejto súvislosti nevykoná. Tieto účely zahŕňajú aj náš oprávnený záujem na spracúvaní údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Získavanie údajov na poskytovanie webovej stránky a uchovávanie údajov v protokolových súboroch sú pre prevádzku internetovej stránky nevyhnutne potrebné. Preto ako používateľ nemáte žiadnu možnosť namietať voči uvedenému. 

 

III. Spracovanie údajov v prípade služieb ponúkaných na webovej stránke

Na našej webovej stránku sa ponúkajú rôzne služby, na ktorých využívanie sa od Vás vyžaduje poskytnutie osobných údajov. Vaše osobné údaje nám vždy poskytujete dobrovoľne.

1. Objednávanie produktov 

Na tejto webovej stránke si môžete objednať ponúkané produkty. Na účely objednávky musíte do vstupnej masky zadať svoje oslovenie, meno, priezvisko, firmu, ulicu, poštové smerovacie číslo, miesto, krajinu, emailovú adresu a telefónne číslo. Tieto osobné údaje sa u nás uložia. V momente odoslania Vašej objednávky sa takisto uložia dátum a čas vloženia údajov. V rámci objednávky sa na spracovanie údajov získa Váš súhlas. Osobné údaje budú z našej strany  použité výlučne na vybavenie Vašich objednávok. 

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 

Osobné údaje a údaje, ktoré sa dodatočne získali počas objednávania, sa u nás vymažú po šiestich mesiacoch. 

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na adresu  mikrochem@mikrochem.sk. V tomto prípade sa s účinkami do budúcnosti vymažú všetky osobné údaje, ktoré sa uložili v priebehu vytvorenia kontaktu. V závislosti od času Vášho odvolania súhlasu je možné, že zaslanie objednaných publikácií nebude viac možné. 

Počas procesu objednávania sa na Vaše koncové zariadenie uložia súbory cookies na účely uloženia nákupného košíka. Ďalšie informácie o použitých súboroch cookies nájdete  na stránke  http://www.allaboutcookies.org/. Upozorňujeme, že niektoré súbory cookie sú dôležité pre fungovanie našich stránok a ich odstránenie alebo deaktivovanie obmedzí funkcie danej stránky.

2. Používanie našich kontaktných a dopytových formulárov

Na webovej stránke sú k dispozícii kontaktné a dopytové formuláre, ktoré možno použiť s cieľom nadviazania kontaktu s nami elektronickou cestou.

Na použitie kontaktného formulára musíte do príslušnej vstupnej masky zadať povinné údaje označené hviezdičkami (napr. svoju emailovú adresu). Všetky ostatné údaje sú nepovinné. Tieto osobné údaje sa zašlú oddeleniu našej spoločnosti príslušnému pre spracovanie údajov a uložia sa v našich systémoch. V momente odoslania Vašej správy sa uložia dátum a čas vloženia údajov. Na spracovanie údajov sa získa Váš súhlas v rámci procesu dopytovania. 

Údaje, ktoré ste zadali vo vstupnej maske, sa použijú výlučne na spracovanie procesu nadviazania kontaktu z Vašej strany.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 

Údaje sa vymažú ihneď po ukončení komunikácie.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na adresu  mikrochem@mikrochem.sk. V tomto prípade sa s účinkami do budúcnosti vymažú všetky osobné údaje, ktoré sa uložili v priebehu vytvorenia kontaktu. V závislosti od času odvolania súhlasu z Vašej strany nemusí byť nadviazanie kontaktu s Vami z našej strany v budúcnosti možné. 

3. Využitie informačných ponúk 

Na webovej stránke ponúkame možnosť prihlásiť sa zadarmo k odberu ponúk spoločností MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. Pri prihlásení sa k odberu ponúk a po udelení príslušného súhlasu budete dostávať reklamu a informácie (napr. newsletter, pozvánku na výstavy a podujatia, informácie o produktoch, službách, ponukách a akciách vrátane prieskumov verejnej mienky a firemných noviniek), a to emailom na kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli pri prihlásení sa k odberu ponúk  ich zadaním do vstupnej masky. Na to, aby ste mohli využívať tieto informačné služby, potrebujeme Vašu emailovú adresu a ďalšie údaje, ktoré sú ako povinné označené vo vstupnej maske, napr. meno, firmu. Takto získané údaje slúžia na zasielanie reklamy a informácií. Na tento účel môžeme zapojiť aj tretie osoby (poskytovateľov služieb), s ktorými sa uzatvorila zmluva o spracovávaní, a týmto tretím osobám poskytnúť Vaše údaje. Po odoslaní prihlasovacieho formulára dostanete od nás potvrdzujúci email na Vami uvedenú emailovú adresu. Prihlásenie je účinné až po tom, čo ho potvrdíte kliknutím na odkaz v emaily.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov po prihlásení sa je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 

Údaje sa vymažú, pokiaľ nie sú viac potrebné na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa vo Vašom prípade získali. Údaje budú uložené dovtedy, pokým bude prihlásenie sa k odberu informačnej služby aktívne. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti zaslaním emailu na adresu  mikrochem@mikrochem.sk alebo kliknutím na odkaz pre odhlásenie sa v prijatých správach, a odhlásiť sa tak z odberu informačnej služby. V tomto prípade sa vymažú všetky osobné údaje, ktoré sa uložili v priebehu vytvorenia kontaktu. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania, ku ktorému došlo na základe súhlasu až do odvolania. 

EXTERNÉ REFERENCIE A ODKAZY 

Internetové stránky spoločnosti MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. môžu obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré vlastnia a prevádzkujú iné organizácie. Tieto odkazy sú mimo kontroly spoločnosti MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. a preto sa poskytujú len pre vaše pohodlie a pre informáciu. Nepredstavujú nič, čo by súviselo so službami či názormi spoločnostiMIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. , a to celých organizácií ako jednotlivcov, ani ich spoločnosti MIKROCHEMspol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. nepodporuje. Ak máte otázky ohľadom obsahu a nastavenia a zásad ochrany osobných údajov na externých stránkach, obráťte sa priamo na príslušné stránky.

IV. Používanie súborov cookies

Na to, aby ste mohli webovú stránku používať najlepším možným spôsobom, používame súbory cookies. V prípade súborov cookies ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači, resp. z internetového prehliadača na koncové zariadenie používateľa. Ak si používateľ otvorí webovú stránku, súbor cookie sa môže uložiť do operačného systému používateľa. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický rad znakov, ktorý pri opätovnom otvorení webovej stránky umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehliadača. Súbory cookies používame s cieľom urobiť našu webovú stránku užívateľsky prívetivejšou. Niektoré prvky našej webovej stránky vyžadujú, aby sa použitý prehliadač dal identifikovať aj po zmene stránok.

Okrem toho na našej webovej stránke používame súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu správania používateľa pri prehliadaní. 

Pri otvorení našej webovej stránky je používateľ informovaný o použití súborov cookies a upozornený na toto vyhlásenie o ochrane údajov. 

Súbory cookies sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa, z ktorého sa zašlú na našu webovú stránku. Ako používateľ tak máte tiež úplnú kontrolu nad použitím súborov cookies. Zmenou nastavení vo Vašom internetovom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť prenos súborov cookies. Súbory cookies, ktoré sa už uložili, môžu byť kedykoľvek vymazané. K tomu môže dôjsť aj automaticky. V prípade deaktivovania súborov cookies pre našu webovú stránku je možné, že nebudú môcť byť v plnom rozsahu využívané všetky funkcie webovej stránky.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pri použití súborov cookies je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Google Analytics

Tieto internetové stránky používajú Google Analytics, internetovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie, ktoré generuje súbor cookie o vašom využívaní našich internetových stránok (vrátane vašej IP adresy), budú odovzdávané spoločnosti Google, ktorá ich bude ukladať na servery, ktoré sú zvyčajne v USA, ale prípadne aj v členských štátoch EÚ. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy spoločnosť Google skráti/anonymizuje posledných 8 znakov IP adresy pre členské krajiny Európskej únie a pre ostatné strany dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa zaslaná na servery spoločnosti Google v Spojených štátoch a skrátená bude nimi. V mene prevádzkovateľa internetových stránok použije spoločnosť Google tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania internetových stránok, zostavovania správ o aktivite na internetových stránkach pre prevádzkovateľov internetových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na internetových stránkach a používania internetu pre prevádzkovateľov internetových stránok. Google nebude priraďovať vašu IP adresu k žiadnym iným údajom, ktoré sú v držaní spoločnosti Google. Používanie súborov cookies spoločnosťou Google môžete odmietnuť vybraním zodpovedajúceho nastavenia svojho internetového prehliadača. Vezmite však na vedomie, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť používať všetky funkcie týchto internetových stránok. Ďalej môžete zakázať spoločnosti Google získavať a používať tieto údaje (súbory cookies a IP adresa) stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača z adresy  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Zbieraniu údajov službou Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Môžete nainštalovať súbor cookie, ktorý slúži na odhlásenie, a má tak zabrániť budúcemu získavaniu vašich údajov, ak navštívite tieto internetové stránky:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Tu nájdete podrobnejšie informácie o podmienkach používania a o ochrane osobných údajov:  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a na  http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Služba Google Analytics je ďalej vysvetlená na nasledujúcom odkaze  https://www.google.com/analytics/. Vezmite však na vedomie, že tieto internetové stránky spúšťajú službu Google Analytics pod nastavením „gat._anonymizeIp();“, aby sa zaistilo anonymizované zachytávanie zamaskovaním poslednej časti vašich IP adries (maskovanie IP).

Google Tag Manager

Tieto internetové stránky používajú službu Google Tag Manager. Služba Google Tag Manager je riešenie, ktoré umožňuje marketérom spravovať tagy na internetových stránkach z aplikácií, ako je Google Analytics, na jednom mieste/cez jedno rozhranie. Samotný Tool Tag Manager (ktorý tagy zavádza) je doména bez súborov cookies, ktorá nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Tento nástroj aktivuje ostatné tagy, ktoré môžu potom za určitých okolností údaje zhromažďovať. Google Tag Manager k týmto údajom nepristupuje. Ak došlo na úrovni domény alebo súboru cookie k deaktivácii, zostane táto deaktivácia v platnosti u všetkých sledovaných tagov, ktoré sú zavedené pomocou služby Google Tag Manager.

Ak chcete získať ďalšie informácie o súboroch cookie a ďalších technológiách sledovania, navštívte stránku  http://www.allaboutcookies.org/. Upozorňujeme, že niektoré súbory cookie sú dôležité pre fungovanie našich stránok a ich odstránenie alebo deaktivovanie obmedzí funkcie danej stránky.

V. Práva, ktoré máte ako dotknutá osoba

Ak dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov, ste dotknutou osobou v zmysle GDPR a máte vo vzťahu k nám ako prevádzkovateľovi tieto práva:

1. Právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR)

Môžete od nás vyžadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, že dochádza k takémuto spracúvaniu, môžete od nás vyžadovať informácie vymedzené v príslušných právnych predpisoch (pozri článok 15 ods. 1 GDPR) a takisto byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 GDPR v súvislosti s prenosom, pokiaľ sa osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Uplatnia sa obmedzenia podľa § 30 Zákona.

2. Právo na opravu (článok 16 GDPR)

Máte voči nám právo na opravu a/alebo doplnenie, pokiaľ sú spracúvané osobné údaje nesprávne alebo neúplné. Opravu sme povinný vykonať bez zbytočného odkladu.

3. Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR)

Pri splnení zákonných predpokladov (pozri článok 18 ods. 1 GDPR) môžete požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Pokiaľ ide o dôsledky obmedzenia, pozri článok 18 ods. 2 a 3 GDPR. 

4. Právo na vymazanie (článok 17 GDPR)

Môžete od nás vyžadovať, aby osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, boli bezodkladne vymazané, a my máme povinnosť tieto údaje bezodkladne vymazať, pokiaľ je daný niektorý z dôvodov podľa článku 17 ods. 1 GDPR. Právo na vymazanie nemáte v prípadoch podľa článku 17 ods. 3 GDPR. Okrem toho sa uplatnia obmedzenia podľa § 30 Zákona . 

5. Právo na informácie 

Ak ste si voči nám uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, sme povinní oznámiť všetkým príjemcom, ktorým boli poskytnuté Vaše osobné údaje, túto opravu alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Máte právo na to, aby sme Vás o týchto príjemcoch informovali. 

6. Právo na prenositeľnosť údajov (článok 20 GDPR)

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pokiaľ ide o podrobnosti, odkazujeme na článok 20 GDPR.

7. Právo namietať (článok 21 GDPR)

Z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej osobitnej situácie, máte právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v článku 21 GDPR.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu v oblasti ochrany údajov podľa článku 77 GDPR v spojení s § 19 Zákona.

Zmeny v našich pravidlách ochrany osobných údajov.

Osobné údaje použijeme len spôsobom opísaným v týchto pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré boli v platnosti v čase zhromaždenia týchto informácií, alebo tak, ako nás na to oprávnite. Vyhradzujeme si však právo kedykoľvek zmeniť podmienky týchto pravidiel ochrany osobných údajov, ktoré sa na vás budú naďalej vzťahovať len za predpokladu, že s nimi budete súhlasiť. Všetky zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov sa premietnu na tejto stránke a súčasne sa zmení aj dátum nadobudnutia účinnosti. Z tohto dôvodu  vás vyzývame, aby ste tieto pravidlá ochrany osobných údajov pravidelne kontrolovali, či nedošlo k ich zmenám. So všetkými osobnými údajmi, ktoré zhromaždíme, keď budete stránky spoločnosti MIKROCHEM  spol. s r.o. , Mikrochem Trade, spol. s r.o, Mikrochem Development, spol. s r.o. naďalej používať, sa bude zaobchádzať v súlade s aktuálne zverejnenými pravidlami ochrany osobných údajov.

 

VI. Meno a adresa prevádzkovateľa  

Mikrochem Trade, spol. s r.o.
Za dráhou 33
902 01 Pezinok