Chyba připojení k serveru Skylla. Server nebyl nalezen.
_
_

  REKLAMAČNÍ ŘÁD

  TentoReklamační řád se vztahuje na uplatňování práv kupujícíchz odpovědnosti za vady zboží dodaného prostřednictvímtohoto e-shopu společností Gumárny Zubří, akciová společnost,se sídlem Hamerská 9, 756 54 Zubří, IČ:00012122, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,oddíl B, vložka 111 (dále jen "prodávající").  Proúčely tohoto Reklamačního řádu je:

  Prodávající– společnost Gumárny Zubří, akciová společnost, která jeprovozovatelem tohoto internetového obchodu, a při uzavíráníkupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

  Kupujícíspotřebitel- každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnostinebo mimo rámce samostatného výkonu svého povolání uzavírásmlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

  Kupující– podnikatel– osoba, která uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelskéčinnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

  Veškeré obchodnívztahy se řídí právním řádem České republiky. Na právnívztahy prodávajícího a kupujícího – spotřebitele, se dálepoužije zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, veznění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanskýzákoník“), a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,ve znění pozdějších předpisů  Nárokyz vadné a pozdního plnění


  a)Kupující – spotřebitel

  Právokupujícího – spotřebitele z vadného plnění se řídíust. § 2161 a n. občanského zákoníku. Prodávající odpovídákupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Kupující jeoprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetízboží.

  Vyskytne-lise na zboží vada, kterou lze bez zbytečného odkladu odstranit, mákupující právo na bezplatné odstranění vady. Kupující můžepožadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to nenívzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se však vada týkápouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnusoučásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

  Právona dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupujícíi v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádněužívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro většípočet vad. V takovém případě má kupující i právo odsmlouvy odstoupit.

  Neodstoupí-likupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání novéhozboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží,může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo napřiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůžedodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zbožíopravit, jakož i v případě, že prodávající nezjednánápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravyspotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadnéhoplnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetímzboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadusám způsobil.  Právoz vady se uplatňuje u prodávajícího. Požádá-li o tokupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě,v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnostiv případně vadného plnění. Prodávající má povinnostz vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakémtrvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

  Přiuplatnění reklamace vydá prodávající spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahemreklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitelpožaduje. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitýchpřípadech do tří pracovních dnů. Do této lhůty senezapočítává doba přiměřená podle druhu věci potřebná kodbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musíbýt vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů odedne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelemnedohodne na delší lhůtě.

  b)Kupující – podnikatel

  Prodávající odpovídákupujícímu za vady zboží dle § 2099 občanského zákoníku.

  Kupujícíje povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodunebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží jepovinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí.Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místěodběru zboží prodávajícímu neprodleně oznámit. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadubezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a tododáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradníhozboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladněodstranit či dodat náhradní zboží, prodávající tak učinív nebližším možném termínu. O tomto termínuprodávající kupujícího vyrozumí.

  Při dodánízboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je kupující povinenuplatnit právo z vadného plnění množství a druhuprodávaného zboží do 3 pracovních dnů od předánízboží dopravcem. Kupující je povinen z vadného plněníve stanovené lhůtě uplatnit u  prodávajícího písemně,s popisem vady. V případě vady druhu zboží jekupující oprávněn požadovat dodání chybějícího zboží nebododání náhradního zboží. Kupující je oprávněnpožadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadnézboží bude vráceno prodávajícímu v původním balení.Kupující však nemůže požadovat dodání náhradního zboží,nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jejobdržel. Prodávající zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatněa bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícíhozboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné.Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, prodávajícítak učiní v nebližším možném termínu. O tomtotermínu  kupujícího vyrozumí.

  c)Společná ujednání

  Právaz vady se uplatňují u prodávajícího zasláním reklamovanéhozboží spolu s písemným oznámením vady, v němž budeuvedeno, jaké právo z vadného plnění kupující zvolil, ato na adresu:


  GumárnyZubří, akciová společnost

  Podnikováprodejna

  Hamerská9

  75654 Zubří  Jináustanovení

  TentoReklamační řád je účinný od 1.3.2014. Prodávající sivyhrazuje právo tento Reklamační řád změnit nebo doplnit.

  REKLAMAČNÍFORMULÁŘ

  jméno, přijímení / název společnosti *

   

  adresa, na kterou bylo zboží zasláno

   

  ulice

   

  obec

   

  PSČ

   

  číslo faktury *

   

  email *

   

  telefonní kontakt *

   

  kód artiklu, název zboží *

   

  datum koupě *

   

  detailní popis závady *

   

  poznámka

     Reklamacizašlete na email: prodej@guzu.cz