Chyba připojení k serveru Skylla. Server nebyl nalezen.
_
_

  OBCHODNÍPODMÍNKY

  Obchodnířád proe-shop Gumáren Zubří, akciová společnost. Veškeré zbožísi můžete objednat vyplněním a odesláním objednávkovéhoformuláře. Nabídka zboží se může průběžně měnit aplatí až do vyprodání zásob. Vámi vybraný produktodešleme na uvedenou adresu poštou do 2 pracovních dnů odobdržení objednávky. Objednávka odeslaná přes tento e-shopje závazná.  JAKOBJEDNÁVAT?

  Zbožílze objednávat:

  1.elektronicky přes www.gumarny-shop.cz

  a)vyberte si požadované zboží

  b)vyplňte požadované množství a klikněte na „koupit“

  c)pokračujte dále v nákupu nebo přejděte pomocí odkazuv pravém horním rohu do nákupního košíku

  d)v nákupním košíku si vyberte způsob dopravy a platby aklikněte na „objednat“

  e) vyplňte kontaktní údaje aobjednejte

  2. emailem - prodej@guzu.cz,pavel.zatorsky@guzu.cz,martina.kolackova@guzu.cz

  3.telefonicky - +420 571 662 326,+420 731 596 655, + +420 731 596 720  COSE STANE PO OBJEDNÁVCE?

  Poobjednávce Vám automaticky přijde email o přijetí objednávky.

  Pokudje zboží skladem odesíláme nejpozději v pracovní dny do 48h. V případě, že není skladem, odesíláme na základědostupnosti uvedené na eshopu. Zákazník bude informován o termínudoručení zboží.  DODACÍPODMÍNKY/SAZEBNÍK

  přiodesílání zásilky kupující obdrží fakturu se všemipotřebnými náležitostmi účetního dokladu a dodací list.V případě, že je zboží skladem, expeduje se do 24 h odpřijetí objednávky, pokud zboží není skladem, expeduje se podledostupnosti uvedené na eshopu. Po odeslání zboží obdržíteinformační email i s číslem balíku.


  Prodoručení zboží používáme smluvní přepravce – GeisParcel CZ

  Doručenízboží probíhá do následujícího pracovníhodne po dni převzetí zásilky k přepravě. V den doručeníVás bude dopravce telefonicky kontaktovat o doručení zásilky. Pokud Vás řidič nezastihne v den doručení, bude, Vámbalíček doručován následující pracovní den. Svou zásilku simůžete nepřetržitě sledovat na odkazuhttp://tt.geis.cz/TrackAndTrace/Tracking.aspx,vepsáním do příslušné kolonky čísla balíku nebo setelefonicky informovat na zákaznické lince: (+420)951 277 777 (po - pá 8:00 - 17:00).  METODYPLATBY / SAZEBNÍK

  Dobírka– zaplatíte při převzetí zboží řidiči

  Platbapředem – na email Vám bude zaslánafaktura, po připsání platby na účet v případě zahraničníobjednávky na EUR účet, a na základě potvrzení termínu dodáníVám bude zboží expedováno.

  Převodem– pro společnosti opakovaně nakupující lze nastavit popředchozí domluvě delší dobu splatnosti

  Osobníodběr – platba při převzetí v kamennémobchodě společnosti Gumárny Zubří  Přeprava po ČR v CZK

  přeprava

  cena bez DPH

  cena s DPH

  GEIS

  65,--

  79,--

  Osobní odběr

  0

  0

  Metody platby v ČR c CZK

  přeprava

  cena bez DPH

  cena s DPH

  dobírka

  16,5

  20,--

  platba předem

  0

  0

  při osobní odběru

  0

  0

  Přeprava po SK v CZK

  přeprava

  cena bez DPH

  cena s DPH

  GEIS

  156,-- (EUR 5,7)

  189,--( EUR 6,9)

  Metody platby v SK v CZK

  přeprava

  cena bez DPH

  cena s DPH

  dobírka

  57,-- (EUR 2,--)

  69,--(EUR 2,5)

  platba předem

  0

  0

  osobní odběr v Zubří

  0

  0  Zbožízasíláme i do zemí Evropské Unie, cena přepravy je na vyžádánína prodej@guzu.cznebo tel: +420 571 662 326, +420 731 596 720

  Zboží simůžete osobně vyzvednout přímo v naší kamenné prodejněspolečnosti Gumárny Zubří.

  GumárnyZubří, akciová společnost

  Podnikováprodejna

  Hamerská9

  75654 Zubří


  Vložitklikatěný odkaz mapy z googlu!!!!

  VÝMĚNAZBOŽÍ
  Vpřípadě, že kupující zjistí, že zboží je nevyhovujícípro jeho další použití, má možnost do
   14dnů oddoručení požádat prodávajícího o výměnu za jiné zboží.Výměnu lze provést pouze v případě, že zboží bude voriginálním balení, nebude poškozeno a nebylo používáno.

  Odeslánímobjednávky se zavazujete k odběru zboží a souhlasíte s tímtořádem.

  Všeobecnéobchodní podmínky proGumárny Zubří, a.s.   1.Definice pojmů a Rozsah platnosti

  TěmitoVšeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky")se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společnostíGumárny Zubří, a.s.., se sídlem Hamerská 9, 756 54 Zubří,IČ:00012122, zapsaná v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 111 (dále jen"prodávající") a druhými stranami (dále jen"kupující").   Proúčely těchto obchodních podmínek je:

  Prodávající– společnost Gumárny Zubří, akciová společnost, která jeprovozovatelem tohoto internetového obchodu, a při uzavíráníkupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

  Kupující– spotřebitel - každý člověk, který mimo rámec svépodnikatelské činnosti nebo mimo rámce samostatného výkonu svéhopovolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s nímjinak jedná.

  Kupující– podnikatel – osoba, která uzavírá smlouvu v rámci svépodnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonusvého povolání.

  Veškeré obchodnívztahy se řídí právním řádem České republiky. Na právnívztahy prodávajícího a kupujícího – spotřebitele, kterénejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuálnísmlouvou, se použije zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako„občanský zákoník“), a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraněspotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

  Podmínkyjsou základními podmínkami prodeje zboží prodávajícího,a pokud se odchylují od dispozitivních právních noremplatného právního řádu České republiky, mají předtěmito normami přednost.
  Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovnéhopísemného souhlasu.  2.Uzavření smlouvy

  Jednotlivé kupnísmlouvy jsou uzavírány nazákladě písemné/e-mailové/telefonické/on-line nebo ústníobjednávky kupujícího. Objednávka kupujícího musíobsahovat nejméně tyto náležitosti:
  a) příjmení,jméno nebo obchodní firmu, sídlo nebo místopodnikání kupujícího
  b) jeho IČ (DIČ, pokud jeregistrován jako plátce DPH)
  c) druh produktu (zboží),který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný vceníku prodávajícího
  d) množství požadovanýchkusů produktů
   
  e) místoa termín dodání
  f) způsob dopravy a forma úhradykupní ceny zboží
  g) v případě písemnéobjednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího


  Takovátoobjednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy zestrany kupujícího. Kupující je svým návrhem vázán po dobu 14dnů. Případné chyby v datech v on-line objednávce mákupující možnost zjišťovat a opravovat do doby odesláníobjednávky.  Nazákladě objednávky kupujícího, splňující shora uvedenépožadavky, vzniká kupní smlouva přijetím objednávkyprodávajícím. Prodávající vystaví kupujícímu potvrzeníobjednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanoukupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazujedodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhradykupní ceny. Toto přijetí prodávající potvrdí neprodleně popřijetí objednávky kupujícího, a to emailem zaslaným naemailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.    V případěpísemné objednávky a písemného potvrzení má kupujícíprávo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky podatprodávajícímu písemně návrh na změnu objednávky nebo najejí zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, jekupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě,jak je uvedeno v potvrzení objednávky. V případě návrhukupujícího na změnu objednávky prodávající kupujícímu znovuvystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdídruh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, ježse kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní smlouva mezi oběmastranami, a to v té podobě, jak je uvedenov pozdějším potvrzení objednávky, je pak uzavřenaokamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží kupující. Zapotvrzení objednávky lze považovat i její faktické splněníprodávajícím.   Prodávajícíkupní smlouvu po nezbytně nutnou dobu archivuje s tím, že jepřipraven ji kupujícímu na jeho výslovnou písemnou žádostzpřístupnit.


  Před uzavřenímprvní kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v rámcijejich obchodních vztahů musí kupující prodávajícímupředložit doklad o oprávnění ke své podnikatelskéčinnosti (platný výpis z obchodního rejstříku,živnostenský list nebo koncesní listinu). 
  Kupující se zavazuje předmět či službu plnění převzíta v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.  3.Ceny

  Kupnícena je stanovena dle ceníku prodávajícího platnéhov době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvnístrany v konkrétním případě jinak. Jestliže se pouzavření smluvního vztahu podstatně změní nákladyvztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní partneřise dohodnou písemně na úpravě ceny. V ceně zboží nenízapočítáno balné a doprava.  4.Termín plnění

  Dnem dodáníje den odeslání či předání k přepravě nebo převzetízboží kupujícím na prodejně prodávajícího. Dodávkypo částech jsou možné po dohodě s  kupujícím.
  Pokud kupující nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu asjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, žeprodávající může po  kupujícím požadovat skladné  5.Expedice a přechod rizika

  Pokud nenísmluvně domluven způsob balení, je zboží odesláno službou GeisParcel CZ nebodopravou prodávajícího. Riziko nahodilé zkázy přechází na kupujícího okamžikem jeho předání dopravci  6.Vadné a pozdní plnění

  a)Kupující – spotřebitel

  Právokupujícího – spotřebitele z vadného plnění se řídíust. § 2161 a n. občanského zákoníku. Prodávající odpovídákupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

  Vyskytne-lise na zboží vada, kterou lze bez zbytečného odkladu odstranit, mákupující právo na bezplatné odstranění vady. Kupující můžepožadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to nenívzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se však vada týkápouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnusoučásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

  Právona dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupujícíi v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádněužívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro většípočet vad. V takovém případě má kupující i právo odsmlouvy odstoupit.

  Neodstoupí-likupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání novéhozboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží,může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo napřiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůžedodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zbožíopravit, jakož i v případě, že prodávající nezjednánápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravyspotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadnéhoplnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetímzboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadusám způsobil.

  Právoz vady se uplatňuje u prodávajícího. Požádá-li o tokupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě,v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnostiv případně vadného plnění. Prodávající má povinnostz vadného plněn퀨

  78nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnostiz vadného plnění výrobce.

  Přiuplatnění reklamace vydá prodávající spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahemreklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitelpožaduje. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitýchpřípadech do tří pracovních dnů. Do této lhůty senezapočítává doba přiměřená podle druhu věci potřebná kodbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musíbýt vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů odedne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelemnedohodne na delší lhůtě.  b)Kupující – podnikatel

  Prodávající odpovídákupujícímu za vady zboží dle § 2099 občanského zákoníku.

  Kupujícíje povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodunebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží jepovinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí.Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místěodběru zboží prodávajícímu neprodleně oznámit. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadubezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a tododáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradníhozboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladněodstranit či dodat náhradní zboží, prodávající tak učinív nebližším možném termínu. O tomto termínuprodávající kupujícího vyrozumí.


  Při dodánízboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je kupující povinenuplatnit právo z vadného plnění množství a druhuprodávaného zboží do 3 pracovních dnů od předánízboží dopravcem. Kupující je povinen z vadného plněníve stanovené lhůtě uplatnit u  prodávajícího písemně,s popisem vady. V případě vady druhu zboží jekupující oprávněn požadovat dodání chybějícího zboží nebododání náhradního zboží. Kupující je oprávněnpožadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadnézboží bude vráceno prodávajícímu v původním balení.Kupující však nemůže požadovat dodání náhradního zboží,nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jejobdržel. Prodávající zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatněa bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícíhozboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné.Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, prodávajícítak učiní v nebližším možném termínu. O tomtotermínu  kupujícího vyrozumí.  c)Společná ujednání

  Právaz vady se uplatňují u prodávajícího zasláním reklamovanéhozboží spolu s písemným oznámením vady, v němž budeuvedeno, jaké právo z vadného plnění kupující zvolil, ato na adresu:

  GumárnyZubří, akciová společnost

  Podnikováprodejna

  Hamerská9

  756 54Zubří

  7.A – platební podmínky pro spotřebitele

  Kupujícíje povinen uhradit cenu objednaného zboží v hotovosti nadobírku při doručení zboží přepravcem nebo v hotovostina pokladně podnikové prodejny při osobním převzetí zboží.Kupující má možnost uhradit objednané zboží předem a tobezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo platboukartou při závazném potvrzení objednávky.  7.B - platební podmínky a výhrada vlastnictví propodnikatele.
  Pokud nenísjednána platba v hotovosti na pokladně prodávajícího, je kupující povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedenémna faktuře.
  Prodávající l vystaví fakturu při dodání zbožíkupujícímu. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturuobdržel 3 den po dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveňjako dodací list a prokazuje dodání zboží kupujícímu, v případězásilky potvrzuje její vypravení.
   
  Vpřípadě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje sekupující uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 % zfakturované částky za každý den prodlení a od 7. dneprodlení ve výši 0,05 % denně za každý den prodlenído zaplacení celé fakturované částky.
  Až do zaplacenícelé fakturované částky včetně případných smluvníchpokut je zboží majetkem prodávajícího. Po úhradě celéčástky přechází vlastnické právo na kupujícího. V případěnezaplacení faktury v termínu splatnosti, vyzveprodávajícího kupujícího k vrácení zboží, které jev majetku prodávajícího a kupující se zavazuje zajistit,aby bylo zboží pracovníkům prodávajícího vráceno.
  Povinnost kupujícího zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení čináhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebránímzboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.  8.Odstoupení od smlouvy

  a)odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy

  Kupující,který není spotřebitel, není oprávněn od kupní smlouvybezdůvodně odstoupit.

  b)odstoupení spotřebitele od smlouvy dle ust. § 1829 odst. 1občanského zákoníku

  Spotřebitelmá právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, ato bez udání důvodů. V případě kupní smlouvy běžílhůta pro odstoupení ode dne převzetí zboží, v případěsmlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodáníněkolika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, av případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelnáopakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávkyzboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy,postačí odeslat odstoupení před uplynutím uvedené lhůty.

  Spotřebiteluplatní právo na odstoupení od smlouvy tak, že ve shora uvedenélhůtě pro odstoupení zašle prodávajícímu písemnějednostranné prohlášení, že odstupuje od smlouvy. V písemnémoznámení o odstoupení od kupní smlouvy, které kupujíc zašle naadresu prodávajícího, tj. GumárnyZubří, akciová společnost, Podniková prodejna, Hamerská 9, 75654 Zubří,kupující uvede číslo objednávky, číslo svého bankovního účtunebo poštovní adresy, na které žádá vrátit kupní cenu.

  Formulářdstoupení od smlouvy

  jméno, přijímení / název společnosti

   

  adresa, na kterou bylo zboží zasláno

   

  ulice

   

  obec

   

  PSČ

   

  číslo objednávky / faktury

   

  email

   

  telefonní kontakt

   

  název zboží

   

  datum koupě

   

  číslo účtu pro vrácení peněžní částky

   

  důvod odstoupení od smlouvy (nepovinná položka, slouží pro další zkvalitnění služeb)

   

  poznámka

     Prodávajícíje v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvypovinen vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději dočtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžníprostředky včetně nákladů na dodání, které od něho nazákladě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátíSpotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jentehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknoudalší náklady. Prodávající však není povinen vrátitSpotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než muspotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zbožíprodávajícímu odeslal.

  Odstoupí-liSpotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bezzbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupeníod smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na své vlastnínáklady. Spotřebitel vrátí prodávajícímu zboží tak, že hoodešle na adresu prodávajícího Gumárny Zubří, akciováspolečnost, Hamerská 9, 756 54 Zubří. Prodávající vrátíkupujícímu peněžní prostředky, až poté, co obdrží odkupujícího vrácené zboží nebo poté, co mu bude kupujícímprokázáno, že zboží prodávajícímu odeslal zpět.

  Vpřípadě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojenés navrácením zboží.

  Jestližespotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodánízboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávajícíspotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídajícínejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

  Spotřebitelnemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu,které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jejnení možné vrátit.

  Spotřebitelodpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledkunakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který jenutný s obeznámením se s povahou a vlastnostmi zboží,včetně jeho funkčnosti.  9.Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

  Kupujícísouhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku přiuzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu připoužití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti suzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,případně náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.  10.Ochrana osobních údajů

  Prodávajícíuchovává veškeré informace získané o kupujícím v souladuse zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, veznění pozdějších předpisů a dalším právními předpisyČeské republiky. Kupující odesláním objednávky udělujeprodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svýchosobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do dobyjeho písemného odvolání.

  Prodávající se zavazuje, že  osobní údaje uvedenév objednávkovém formuláři budou použity pouze proplnění objednávek a nebudou poskytnuty třetí osobě.Výjimku tvoří případy, kdy je potřeba třetí osoby připlnění objednávky (přepravní služba atd).

  Kupující tímtouděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správcezpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby,které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osobfyzických a telefonního čísla, a to v souladuse zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až dodoby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná,pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajůnepřiměřené množství času, úsilí či materiálníchprostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelemnabízení služeb, k marketingovým účelům a akvizičníčinnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahujerovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchtodat. Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas sezasíláním reklamních materiálů a nabídek prodávajícího.  11.Jiná ustanovení

  Prodávajícísi vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a tozejména při změně souvisejících právních norem nebopři změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění ajejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem.
  Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklouokolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu,provozními, dopravními a energetickými poruchami,poruchami systému elektronického obchodu, stávkami čivýlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plněnísmluvních povinností na straně prodávajícího po dobu av rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, ikdyž uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.
  Kupující se zavazuje neprodleně oznámitprodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jehooprávnění k podnikatelské činnosti, daňovýchpovinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jehoplatného účtu a bankovního spojení a vzniku platebníneschopnosti. V případě vzniku platební neschopnostikupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající otéto platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající jeoprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácenídosud nezaplaceného zboží.
  Písemná forma právníhoúkonu je zachována, je-li právní úkon učiněntelegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, ježumožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby,která právní úkon učinila.
  Pokud kupující odepře čizmaří doručení listiny od prodávajícího, považuje se tatoza doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

  TytoVšeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.3.2014 anahrazují Všeobecné podmínky vydané dříve.